We wrap a tie around your ticket

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Cravat Events (Vrijgeweidestraat 61, 2800 Mechelen, BTW BE-0660.790.229) en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Cravat Events, hierna de Klant genoemd.

2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Cravat Events. Het gebruik van het materiaal, de programma's, de interface en van de website(s) van Cravat Events en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

3. Als Cravat Events handelt in de hoedanigheid van dienstverlener voor andere organisatoren van evenementen, kan Cravat Events in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de zaalopstelling en de mogelijke wijzigingen van de datum, de plaats, de prijs, noch voor de volledige annulering van het evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste. Zelfs al wordt de bestelling uitgevoerd voor een derde. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie.
De toegangskaart voor een voorstelling kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild, behalve in geval van annulering. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper, mits teruggave van de toegangskaart.

4. De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier. Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Cravat Events indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. De BTW en eventuele taksen of fees zijn steeds ten laste van de Klant.

5. Naar gelang het evenement worden er bepaalde verzendingsmogelijkheden aangeboden.
In principe worden de tickets per elektronisch post verzonden naar het e-mail adres dat is opgegevens bij boeking, tenzij de Koper of de organisator opteert voor een andere verzendingswijze.
De tickets die per post (Post Prior) zijn verstuurd en die verloren, vernietigd of gestolen zijn, kunnen gratis worden vervangen. De Klant dient contact op te nemen met onze Klantendienst vóór de dag van het evenement, opdat de oorspronkelijke tickets kunnen worden geannuleerd (niet bruikbaar door een derde partij). De duplicaten worden dan afgedrukt en zijn op de dag van het evenement verkrijgbaar aan de kassa op vertoon van de identiteitskaart.
In geval van verlies bij verzending per aangetekend schrijven, komen de partijen overeen dat Cravat Events de totaliteit van de klachten overmaakt aan de Organisator/Promotor, welke zal oordelen over het gevolg dat aan het verlies wordt gegeven en die Sherpa zal vrijstellen in de mate dat ze het bewijs heeft voorgelegd van de aangetekende zending.
Indien de Koper zijn tickets niet heeft ontvangen vóór de laatste 4 werkdagen die de dag van het evenement voorafgaan, dient hij contact op te nemen met Cravat Events.
Voor de bestellingen die binnen een termijn van 5 werkdagen voor de dag van het evenement worden uitgevoerd, en waarvoor de optie "via post" werd geselecteerd, zullen de tickets verkrijgbaar zijn aan de kassa van het evenement. De eventuele verzendingskosten zullen dan nadien worden terugbetaald. De tickets die niet worden opgehaald op de dag van het evenement, worden als verkocht beschouwd en kunnen niet meer worden terugbetaald noch omgeruild. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of intresten.

6. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via verschillende betaalmiddelen. Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest aan 12% op jaarbasis op het onbetaalde bedrag, en dit tot aan de volledige betaling. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de onbetaalde hoofdsom en die minimum €50,00 bedraagt, verschuldigd zijn.

7. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina's, foto's en afbeeldingen blijven in privaat bezit van Cravat Events, van haar leveranciers of van andere derden met wie Cravat Events afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cravat Events. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van Cravat Events en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden.

8. Cravat Events investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. Cravat Events kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van Cravat Events die door de gebruiker kan worden aangetoond. Cravat Events is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen. Cravat Events is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.

9. De Koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Cravat Events behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Cravat Events te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door Cravat Events en haar moederbedrijven en filialen, alsook worden doorgegeven aan derden (niet-uitputtende lijst, mediagroep, organisator, promotor, "venue", ...) die contractueel verbonden zijn met Cravat Events voor marketingdoeleinden. Elke Koper die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres hello@cravat-events.be, ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van Cravat Events, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.

10. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen Cravat Events en de Koper, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Koper. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. Cravat Events heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de site www.cravat-tickets.be. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

11. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het concert. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, zal de toegang tot het concert worden geweigerd. Elke barcode of QR-code komt overeen met één enkele toegangskaart. Het e-ticket zal worden gescand aan de ingang van het evenement. Deze kaart kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode of QR-code verschillende keren wordt getoond, zal enkel de eerste gescande kaart tijdens de controle toegang geven tot het concert. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
Cravat Events garandeert de echtheid van het e-ticket voor zover dit laatste is aangekocht op deze site. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Het e-ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.

12. Annulering van het evenement omwille van de organisator: indien een organisator de voorstelling annuleert, worden de tickets door de organisator terugbetaald ofwel omgewisseld tegen tickets voor een andere uitvoering van het evenement, naar keuze van de Koper.

13. Herroepingsrecht: de overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991).

14. Portretrecht: bij het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden verklaart de Klant afstand te doen van alle portret- en videografische rechten die ontstaan bij het nemen van foto's van het event en ze over te dragen aan de Cravat Events. De afstand geldt voor de uitzending op Vlaamse televisiezenders en voor de publicatie in magazines en dagbladen of ander drukwerk van foto's die worden gebruikt voor dezelfde communicatiecampagne. Ze geldt ook voor het gebruik op websites, in wachtzalen of tijdens voordrachten en presentaties. Elke latere aanspraak met betrekking tot de genoemde rechten die op deze productie of fotografie van toepassing zijn, is bijgevolg nietig.

15. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

16. De relatie tussen de Koper en Cravat Events is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Mechelen bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, ...) als bewijsmiddel.